Ranking OPOWIEMCI 2020: REGULAMIN

1. Organizatorem Rankingu OPOWIEMCI 2020: honorujemy twórców jest Beata Skrzypczak prowadząca działania związane z promocją czytelnictwa pod marką opowiemci:

2. Celem Rankingu jest wskazanie i wyróżnienie twórców internetowych przyczyniających się do promocji i upowszechniania czytelnictwa. Twórców wórców pracujących w mediach społecznościowych takich jak: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, blogu, a także wydawnictwa i osoby, debiutujące na rynku wydawniczym.

Zasady uczestnictwa

 1. Do rankingu może zostać nominowany każdy, kto spełnia warunki przedstawione w opisach kategorii. Honorujemy osoby, profile, które regularnie tworzą publikacje o literaturze. Nie ma wymogu ograniczania się wyłącznie do profili bookstagramowych, booktubowych, blogów książkowych, jednak dany twórca musi poświęcać na tematy okołoksiążkowe przynajmniej 30% swojego miejsca w sieci.
 2. Nominować może każdy, kto dobrowolnie wyrazi na to chęć.
 3. Na jedną kategorię mogą przypaść maksymalnie trzy nominacje.
 4. Z jednego adresu e-mail można zagłosować wyłącznie raz.
 5. Ankieta zostaje zakwalifikowana do rankingu, tylko w wypadku jej prawidłowego wypełnienia, zgodnie z podanymi wytycznymi.
 6. Głosy można oddawać do 31 grudnia 2020 roku do godziny 23:59. Po tym czasie głosy nie będę naliczane.
 7. Udział w Rankingu jest bezpłatny i dobrowolny.

Wynik Rankingu

 1. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 15 stycznia 2021 roku na stronie https://opowiemci.com
 2. Zwycięzcy otrzymają statuetkę opowiemci, która ma za zadanie przypominać, że doceniamy pracę, jaką twórcy wkładają w szerzenie czytelnictwa.
 3. Osobą odpowiedzialną za weryfikację i analizę zgłoszonych nominacji, jak i wyników jest Beata Skrzypczak tj. organizator Rankingu.
 4. Wszelkie uwagi, nieprawidłowości proszę zgłaszać na maila: kontakt@opowiemci.com

Ochrona Danych Osobowych

 1. Wpisane dane służą wyłącznie do przeprowadzenia statystyk po zakończonej ankiecie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika wynikająca z udziału w powyższej ankiecie. Nie zostaną one przekazany osobom trzecim, a po zakończonym rankingu zostaną zarchiwizowane. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdują się na stronie Polityki Prywatności: https://www.opowiemci.com/polityka-prywatnosci/
 2. W przypadku pozyskiwania danych osobowych z wykorzystaniem Formularza, administratorem danych osobowych jest Beata Skrzypczak (kontakt@opowiemci.com). Z właścicielem wyżej wymienionych danych osobowych można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: kontakt.rodo@opowiemci.com
 3. Beata Skrzypczak jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia nominacji w Rankingu.
 5. Osoba której dane zostały wskazane w Formularzu i której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.

Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości można zgłaszać pod adresem: kontakt@opowiemci.com